Wygrac Zycie - To Win A Life

Published: 11 January 2011

English Summary:  This article focuses on the problem of a lack of education, especially among women, in developing countries.

Despite the fact that access to education is one of the fundamental human rights, in certain areas of Africa children receive no education, even at a basic level. However, the situation is especially dramatic for girls. Many families prefer to arrange marriages for their young daughters, even though they are not ready for it, either mentally or physically. Women still bear a disproportionate burden of the world’s poverty. Statistics indicate that women are more likely than men to be poor, at risk of hunger because of the systematic discrimination they face in education, health care, employment and assets control.

Education is the main answer for solving poverty, hunger and the AIDS epidemic in Africa. But also key to any solution is an end to gender discrimination. (Full English translation follows the Polish.)

 

Kidan, 13 letnia dziewczynka z Etiopii, marzy o pójściu do szkoły.  Nie wie, że jest już zaręczona.

                  Nie każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, że często męczący i nielubiany obowiązek szkolny, dla milionów jest w dalszym ciągu nieosiągalnym marzeniem. Pomimo tego że dostęp do edukacji jest jednym z podstawowych praw człowieka, na pewnych obszarach Afryki obywatele nie mają zapewnionej nauki choćby na poziomie podstawowym. Brak edukacji przyczynia się tam do pogłębiania ubóstwa, rozpowszechniania chorób zakaźnych i wzrastania analfabetyzmu. Kidan jest jedynie przykładem dziecka, któremu nie tylko odbiera się dzieciństwo i marzenia, ale również coś znacznie ważniejszego - szansę na lepszą przyszłość. Jej przyszłość jest w zasadzie warta mniej niż kilka sztuk bydła, za które została sprzedana. Problem braku edukacji szczególnie wśród kobiet z krajów rozwijających się, nie ma jednej, podstawowej przyczyny, ale na przykładzie Kidan, można stwierdzić, że nie wynika on z braku chęci do nauki.

                  Wyobraź sobie, że nigdy nie chodziłeś do szkoły. Kim byś był teraz? Potrafisz sobie wyobrazić przyszłość prawie 70 milionów dzieci pozbawionych tej możliwości?

                  Dostęp do edukacji zależy od różnych czynników, na które dziecko nie ma żadnego wpływu: od zamożności rodziców, miejsca zamieszkania, narodowości czy płci. Zazwyczaj jest tak, że ci, którzy i tak są pokrzywdzeni przez los i wychowują się w biednych rodzinach i słabo rozwiniętych regionach świata, nie dostają nawet szansy na poprawę ich życia przez nabycie użytecznych umiejętności i wiedzy. Wciąż występują sytuacje takie jak ta w Tanzanii, gdzie co prawda zniesiono opłatę za naukę, ale nie zniesiono obowiązku zakładania mundurków szkolnych. Z tej prostej przyczyny dzieci, których rodzice nie byli w stanie go kupić, nie mogły wejść do szkoły.

                  Należy jednak zwrócić szczególą uwagę na dramatyczną sytuację dziewcząt. W wielu krajach rozwijających się, rodziny zamiast posłać swoje córki do szkoły, wciąż wolą wydać je za mąż , mimo że nie są one na to gotowe ani psychicznie, ani fizycznie - tylko w Tanzanii podczas porodu umiera rocznie nawet 13 tys kobiet. W wielu regionach, kobiety traktowane są przedmiotowo. Obrazuje to przykład kobiety tanzańskej, która jest warta około 20 sztuk bydła, a jej prestiż społeczny jest tym większym im więcej dzieci urodziła. Małżonek, zazwyczaj dużo starszy, gdyż dziewczyna wydawana jest za mąż w wieku 12 lat lub wcześniej, ma pełne prawo do podejmowania za nią kluczowych decyzji. W połączeniu z tradycją, gdzie rola kobiety praktycznie ogranicza się do rodzenia i wychowywania dzieci, jest nikła szansa aby żona mogła rozpocząć edukację. 18 letnia Addis z Etiopii, która została wydana za mąż w wieku 11 lat, dopiero po rozwodzie mogła rozpocząć naukę. Jak sama mówi, miała szczęście.

                  „Naturalna cechą człowieczeństwa jest różnorodność, lecz ten fakt nie powinien być podstawą do nierówności”

                  Kobiety płacą nieproporcjonalnie większą cenę związaną z ubóstwem i głodem. Statystyki pokazują, że poza dyskryminacją w zakresie edukacji, opieki zdrowotnej i zatrudnienia, wiele z nich cierpi z powodu braku dostępu do czystej wody pitnej i  urządzeń sanitarnych. Dla nich ubóstwo oznacza też często brak ochrony przed przemocą, niewspominając już o braku możliwości podejmowania decyzji.

 

                  Obecnie, kobiety stanowią 2/3 analfabetów na świecie. Od dziewczynek oczekuje się pomocy w prowadzeniu gospodarstwa domowego, co uniemożliwia im regularne uczęszczanie do szkoły. W niektórych państwach uważa się, że nauka jest kobietom wręcz zbędna albo też, że jest sprzeczna z tradycyjnym wizerunkiem roli kobiety. Ogromne znaczenie mają czynniki kulturowe i społeczne, ale to ubóstwo stanowi ostateczną barierę na drodze do edukacji. Wiele dzieci nie uczy się, ponieważ muszą pracować na utrzymanie swoich rodzin. Szacuje się, że w krajach rozwijających się jest ponad 200 milionów pracujących nieletnich.

                  Edukacja pełni istotną rolę w rozwoju każdego dziecka oraz w określeniu jego możliwości w życiu. Jednak istotne jest, aby dzieci nie tylko były zapisywane do szkoły, ale kończyły odpowiednia liczbę klas. Analizy porównawcze wskazują drastyczne różnice pomiędzy poziomem nauczania w krajach biednych i rozwiniętych. Badania prowadzone m.in. w Afryce wskazują, że większość dorosłych, którzy ukończyli mniej niż 5 lat nauki w szkole podstawowej pozostaje funkcjonalnymi analfabetami i nie potrafią liczyć.

                  Doris Ofori, 15-letnia dziewczynka z Ghany, była gościem specjalnym podczas prezentacji zatytułowanej "Równość płci: Podstawy do Walki z Ubóstwem”. Edukacja jest kluczowym elementem w kwestii rozwiązania problemu ubóstwa, głodu i epidemii AIDS w Afryce, ale także wspomaga walkę o równość płci. Dlaczego jest tak ważna? Czy możesz sobie wyobrazić 24 mln dziewczynek które wychodzą za mąż wieku 12 lat zamiast chodzić do szkoły jak ich rówieśnicy w innych krajach? Statystycznie ta 12 letnia dziewczynka zajdzie w ciążę zanim skończy 15 lat i urodzi sześcioro dzieci, z czego co najmniej jedno umrze przed ukończeniem piątego roku życia.

                  "Kiedy kształcimy mężczyznę, kształcimy jednostkę, lecz jeśli wykształcimy kobietę, kształcimy cały naród"

                  Wykształcona kobieta, jaką będzie między innym Doris, przekaże nabytą wiedzę swoim dzieciom a dodatkowo będzie statystycznie zarabiać nawet o 25 procent więcej. Zarobione pieniądze i wiedzę zainwestuje w 90 procentach w swoją rodzinę. Jest ona także trzy razy mniej narażona na zakażenie wirusem HIV, ponieważ będzie wiedzieć, jak uniknąć zakażenia. W przeciwieństwie do swoich rówieśniczek z Ghany ma realną szansę aby nie paść ofiarą wykorzystywania seksualnego. Ponadto, jako wykształcona kobieta będzie miała mniej dzieci, które będą miały o 40 procent większą szansę na przetrwanie. Doris już wie, że minimum 6-letnia edukacja dziewczynek znacząco zwiększa ich szanse na przeżycie w okresie przedporodowym i w czasie porodu oraz że należy szczepić dzieci. Każde dziecko ma prawo do nauki, bez względu na to, w jakim miejscu na świecie żyje i jakiej jest płci. Dla Doris edukacja jest inwestycją w przyszłość.

 

English Translation:  To Win a Life

Kidan, a 13-year-old girl from Ethiopia, dreams about going to school. She has no idea she is already engaged.

Not everybody realises that school – sometimes treated as a nuisance and disliked – for millions remains an unattainable dream. Although access to education is one of the rights of man, still there are regions in Africa where education isn’t guaranteed at all, even at a basic level. The lack of education is a strong factor in deepening poverty, spreading infectious diseases and hindering efforts to eradicate illiteracy. Kidan is just an example of a girl whose childhood dreams are being taken; but – more importantly – a chance for a better future is also being stolen. To put it bluntly, her future is worth less than a few cattle she was sold for. The problem of lack of education, especially among women from developing countries, has no one specific cause. But from Kidan’s example, it is clear that it doesn’t sprout from unwillingness to learn.

Imagine, you’ve skipped your school phase. Who would you become? Now, can you try to visualise the future of almost 70 million kids, devoid of the learning possibilities?

Access to education depends on many things, things that a child can’t influence in any way: the financial situation of the parents, the place she lives, nationality or sex. Usually what happens is that those who are underprivileged, living in poor families and poor regions of the world, don’t even get a slight chance for improving their lives through obtaining knowledge and useful skills. Again and again the situations arise, like, for example, in Tanzania, where though the fee for education was abolished, the mandatory rule of wearing the uniforms was not. This trivial obstacle prevented students from entering the school premises because parents didn’t have the resources to buy necessary clothes.       

It’s necessary to pay more attention to the dramatic situation of young girls. In many developing countries, families – instead of sending daughters to school – prefer to marry them, even knowing that the girls are not ready either mentally or physically. In Tanzania alone, 13 thousand women die every year during childbirth. In many regions women are treated more as a commodity than as a person.

A good example for this is the status of a Tanzanian woman whose worth is 20 cattle and whose social prestige depends on the number of live births she gives. Her spouse, usually much older – as she often gets married at the age of 12 or even earlier – has the power of making all key decisions for her. Taking into consideration the tradition where the role of a woman is limited to fertility and upbringing of the progeny, the prospects of her getting education are slim. Eighteen-year-old Addis from Ethiopia, married at the age of 11, could only start her education journey after a divorce. She had luck, she says wryly.                 

„Diversity is a natural trait of humanity but this fact can’t constitute the ground zero to inequality”

Women pay a much steeper price for poverty and famine. The statistics show that, apart from discrimination in the fields of education, medical care and workforce, many women suffer from the lack of access to potable water and sanitary devices. It needs to be mentioned here that poverty for these women means – more than often – the inability to defend themselves from physical abuse.    

 

Right now, women make up 2/3 of the world’s illiterate people. For girls it’s expected to stay home and help with the daily chores, which blocks them from going to school. There are states where women’s education is considered unnecessary or against the grain of the traditional image of a woman. The social and cultural factors play a huge role in shaping the fate of these women, but it is poverty that stands as the ultimate obstacle to achieving education. A lot of minors don’t participate in education, as they have to work to sustain their families. It’s estimated that in developing countries there are 20 million working children.                 

Education plays an important role in the development of every child and in estimating her future prospects. What is important is not only enrolling students in school but also ensuring they finish a certain level of education. Comparative studies indicate the existence of drastic differences in the level of education in poor and rich states. The studies in Africa, among others, show that the majority of adults, who managed to finish only five years of school live as functional illiterates, lacking not only the skill of reading but also calculating.            

Doris Ofori, 15-years old from Ghana, was a special guest at a presentation titled “Promote Gender Equality. Fight Poverty.” Education is a key piece of the puzzle to solve the problems of poverty, famine and AIDS epidemics in Africa. It also helps promote gender equality. Why is it so important? Can you imagine 24 million girls getting married at a tender age of 12 instead of going to school like her peers in other countries? Statistically speaking, such a girl will get pregnant before 15 and then will bear six kids, with at least one of them dying before reaching five years of age.                 

“When we educate a man, we educate a person but when we educate a woman we educate a nation”

The educated woman that Doris will become will forward her knowledge to her children. Additionally she will be able to earn 25% more. Earned money and knowledge she will invest – in 90% – in her family. She will be three times less prone to HIV infection as she will know the prophylaxis. In contrary to girls in Ghana she has a real chance to not be sexually abused.

On top of that, as an educated woman she will have less children, which – in turn – will have 40% higher chances of survival. Doris already knows that six years of basic education for girls increases their survival chances in pregnancy and postpartum. She knows there is a need for vaccinations.

Every child has a right to learn and that right shouldn’t depend on the place of living and the sex of the child. For Doris education is an investment in her future.

Comments